برنامه زنده دکتر سلام l مصاحبه ویژه با دکتر سیدصالحی

بیماری تصادفی و آسیب شدید از ناحیه دست