رباط صلیبی قدامی

بهمن ۴, ۱۳۹۵
رباط صلیبی قدامی

َرباط صلیبی قدامی و پارگی آن

تعریفی از ACL یا رباط صلیبی قدامی : مفصل زانو مانند اتاق نسبتا گردی است که توسط چهار عدد رباط اصلی که می توان به چهار […]