آرتروز زانو

دی ۲۳, ۱۳۹۵
تعویض مفصل

تعویض مفصل |درمان آرتروز

تعویض مفصل و آرتروز: محل چسبیدن دو استخوان به یکدیگر را مفصل میگویند که این مفصل می تواند در جهات مختلف حرکت داشته باشد مثل مفصل […]